Skip to content

Privacyverklaring

Bert van der Heide Uitvaartzorg, gevestigd aan de Livingstonestraat 44, 7532 CJ Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 76227545-VOF, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bert van de Heide Uitvaartzorg – Vof.
Livingstonestraat 44, 7532 CJ Enschede
info@bertvanderheide.nl | 053 – 432 10 39

Door het bezoeken van onze website of bij het afnemen van onze diensten gaat u akkoord met ons privacy beleid.

Welke gegevens worden verzameld?
Bert van de Heide Uitvaartzorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 • NAW- en persoonsgegevens van u en de overledene
 • BSN nummer van de overledene
 • Uw telefoonnummer(s)
 • Uw e-mailadres
 • Gegevens van de uitvaartverzekeraar van overledene
 • Gegevens welke u invult op ons contactformulier op de website en/of aanvraag kostenbegroting
 • Uw uitvaartwensen
 • Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.
  • het IP-adres van uw computer
  • de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bertvanderheide.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor worden deze persoonsgegevens gebruikt?
Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening.
U dient hierbij te denken aan het aanvragen van de akte van overlijden en de aanvraag van het verlof om te begraven of te cremeren. Hiernaast worden uw gegevens gebruikt voor de reservering van de uitvaartlocatie. Tevens worden uw gegevens gebruikt voor het uitbrengen van een kostenbegroting.
Buiten deze specifieke bedrijfsactiviteiten kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor reguliere bedrijfsactiviteiten, zoals;

 • het opstellen van facturen en het daaraan verbonden debiteurenbeheer.
 • Het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van uw betaling en U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Bert van der Heide Uitvaartzorg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bert van der Heide Uitvaartzorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bij controle aan de belastingdienst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Bert van der Heide Uitvaartzorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Links naar websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar door middel van links wordt verwezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aan wie worden deze gegevens verstrekt?
Bert van der Heide Uitvaartzorg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden verstrekt aan:

 • De gemeente
 • Uitvaartlocaties en begraafplaatsen
 • Partijen betrokken bij de uitvoering van onze dienstverlening (zoals: vervoerders, bloemist, steenhouwerijen)

Recht van inzage, correctie en recht van verzet
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bertvanderheide.nl. Bert van der Heide Uitvaartzorg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Om te kunnen voldoen aan het verzoek zal u gevraagd worden om zich te identificeren.

Hoe lang worden de betreffende gegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is Bert van de Heide Uitvaartzorg, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt. Bert van de Heide Uitvaartzorg heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bert van de Heide Uitvaartzorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En eventueel analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bert van de Heide Uitvaartzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Bert van der Heide Uitvaartzorg maakt gebruik van een SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bertvanderheide.nl.

Back To Top